top of page

 voorwaarden Personal Training

Voorwaarden Personal Training

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

 2. Personal Training sessies dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de cliënt daarmee het crediet.

 3. Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst een maand stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij Move Optimal. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e d zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.

 4. Move Optimal behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de cliënt herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

 5. In het geval dat Move Optimal als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Move Optimal de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

 6. De cliënt begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van Move Optimal.

 7. Move Optimal is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

 8. De cliënt is verplicht pijn, onbehagen af abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

 9. Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de cliënt schone en de juiste (indien aangegeven) sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek en bidon mee te nemen.

 10. Move Optimal sluit iedere aansprakelijkheid voor diefstal uit.

 11. De cliënt heeft geen recht op vergoeding als Move Optimal op feestdagen gesloten is.

 12. Move Optimal gaat haar cliënten helpen met het bereiken van hun doelen in de rol van coach en trainer. Echter, de client dient zelf verantwoordelijk te zijn in het aangeven van haar doelen en in het stellen van haar vragen. De coaches van Move Optimal zijn geen babysitters of verzorgers van haar cliënten.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Move Optimal zijn de vennoten de heer Martijn Lambeck en de heer Rafid Migdad, als Vennootschap onder Firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78700272, als ook personeel dat werkzaam is voor Move Optimal, is de opdrachtnemer;

1.2 Opdrachtgever is de partij die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan Move Optimal een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3 Opdracht is de dienstverlening van Move Optimal aan Opdrachtgever, bestaande uit verschillende massage, paramedische behandelingen, deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé-activiteiten en andere trainingsvormen.

1.4 Overeenkomst is de (mondelinge) overeenstemming tussen Opdrachtgever en Move Optimal waarbij Opdrachtgever aan Move Optimal de opdracht geeft één of meerdere in artikel 1.3 genoemde diensten aan Opdrachtgever te leveren. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Move Optimal, zodra Opdrachtgever een Overeenkomst van Opdracht heeft gesloten met Move Optimal, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door Move Optimal schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.3 De algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op www.moveoptimal.com.

2.4 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt gelijktijdig met bereiken van de overeenstemming ter zake de Opdracht in met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

2.5 Move Optimal is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Move Optimal.

2.6 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst gesloten tussen Move Optimal en Opdrachtgever nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.7 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Move Optimal en Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst en/of opdrachtbevestiging door Move Optimal is ontvangen, dan wel op het moment dat Move Optimal op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever de uitvoering van de door hem verleende diensten ten behoeve van Opdrachtgever aanvangt. Move Optimal is echter bevoegd om, zonder opgave van redenen, de aan hem verstrekte Opdrachten te weigeren zonder dat hij jegens Opdrachtgever schadeplichtig zal zijn.

3.2 Aan Move Optimal verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Move Optimal en nimmer tot resultaatverplichtingen, tenzij anders blijkt uit hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 Annulering van afspraken

4.1 Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Move Optimal, dient hij zo spoedig mogelijk zijn afmelding aan van Move Optimal te melden.

4.2 Personal Training afspraken dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening schriftelijk te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Move Optimal gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Indien Move Optimal door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

4.4 Move Optimal is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

4.5 Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt Move Optimal het recht voor om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

4.6 Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is Move Optimal bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Move Optimal zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever in acht nemen.

4.7 Op algemeen erkende feestdagen vinden geen activiteiten plaats. Als opdrachtgever op één van deze dagen een afspraak zou hebben, dan wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week op.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze de naleving van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

5.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is echter niet limitatief.

5.3 Indien Move Optimal wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Move Optimal niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.

5.4 Opdrachtnemer heeft als gevolg van de overmacht de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

5.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Artikel 6 Tarieven en betaling

6.1 Op de website van Move Optimal worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief btw.

6.2 Betalingen dienen te geschieden via de Paynplan, tenzij anders vermeld. Opdrachtgever dient zijn betaling voor de rittenkaarten te voldoen via IDEAL en de betaling voor de abonnementen via de automatische incasso. Bij het niet tijdig betalen van de machtiging of bij het bestaan van een tekort aan gekochte strippen wordt opdrachtgever uitgesloten van de trainingen.

6.3 Facturen van Move Optimal dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum op de door Move Optimal voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij de factuur anders vermeldt.

6.4 Verrekening door Opdrachtgever van de door Move Optimal voor zijn dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door hem gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Move Optimal uitdrukkelijk en zonder voorbehoud schriftelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.5 Indien Opdrachtgever de door Move Optimal in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Move Optimal te voldoen kan Move Optimal de incassering van zijn vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag (hoofdsom) waarvan betaling wordt gevorderd.

6.6 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever hiervoor een ander betalingskenmerk zou opgeven.

6.8 Indien tijdige betaling uitblijft, is Move Optimal steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

6.9 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de met Move Optimal gesloten overeenkomst, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

6.10 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

6.11 Het honorarium van Move Optimal is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Voor elke door Move Optimal aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Move Optimal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

7.2 Move Optimal zal zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Move Optimal is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen, informatie en/of bescheiden aan Move Optimal of aan door Move Optimal ingeschakelde derde partijen.

7.3 Move Optimal is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke door opdrachtgever is geleden door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Move Optimal geleverde zaken en/of diensten.

7.4 Move Optimal is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

7.5 Move Optimal is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

7.6 Move Optimal is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als gevolg van het niet volledig of onjuist invullen van het intakeformulier.

7.7 Move Optimal is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien komt vast te staan dat er sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Move Optimal.

7.8 Iedere aansprakelijkheid van Move Optimal voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Move Optimal te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

7.9 Move Optimal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.10 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Move Optimal in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

 

 

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Move Optimal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Indien Move Optimal op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Move Optimal zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Move Optimal niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle overeenkomst tussen Move Optima, en Opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

9.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

9.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen betreffende de overeenkomsten tussen Move Optimal en Opdrachtgever in eerste instantie onderworpen zijn aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Groningen.

9.4 In het geval de inhoud van de schriftelijke Overeenkomst tussen Move Optimal en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

9.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Move Optimal zal dan met Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

bottom of page